english

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση για το Δίπλωμα στο Processwork


Γενικά


Η Εκπαίδευση στο Processwork οδηγεί στο Δίπλωμα του Processwork. Το Δίπλωμα στο Processwork είναι αναγνωρισμένο από την IAPOP (International Association for Process-oriented Psychology). Ο κάτοχοι του Διπλώματος αναγνωρίζονται από το IAPOP ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες του Processwork. Αυτή η πιστοποίηση δεν παρέχει επαγγελματική κατοχύρωση.

Η Εκπαίδευση στο Processwork προσφέρει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη τις οποίες μπορούν να ενσωματώσουν στο ήδη υπάρχον επάγγελμα τους.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, σύμβουλους ψυχικής υγείας, παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους,, νοσηλευτές και σε όλες τις ειδικότητες Σχολών Επαγγελματιών Υγείας και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.Προϋποθέσεις, διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Processwork


Η εκμάθηση του Processwork σε βάθος ενέχει σημαντική προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία και εξαρτάται από μια εσωτερική στήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Για αυτό το λόγο υπάρχει η προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του Εισαγωγικού Έτους το οποίο προσφέρει ουσιώδη εμπειρία στο Processwork μέσα από τη θεωρητική και βιωματική διεργασία των σεμιναρίων, των ομάδων συν-εκπαιδευομένων και των ατομικών συναντήσεων.

Επίσης, μία από τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα είναι εάν η επιθυμία για ανάπτυξη της προσωπικής επίγνωσης και δουλειάς με άλλους ανθρώπους και ομάδες, προκύπτει από μια δυνατή εσωτερική ώθηση η οποία αναδύεται μέσα από ένα όνειρο ή μια έντονη εμπειρία ζωής.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 • Επιτυχής ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Έτους και επιστολή αξιολόγησης από το μέντορα για την εισαγωγή στην Εκπαίδευση στο Processwork. Η τελευταία συνάντηση που γίνεται με τον μέντορα στα πλαίσια του Εισαγωγικού Έτους εκτός από την ανασκόπηση της πορείας της μάθησης, εστιάζει και στην ανατροφοδότηση και τη διαδικασία αίτησης εισαγωγής στην Εκπαίδευση στο Processwork.
 • Πτυχίο φοίτησης από σχολές επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, νοσηλευτές κ.α.) ή προηγούμενη εκπαίδευση σε άλλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδοχή της αίτησης εισαγωγής από την Επιτροπή Εισαγωγής.

Διαδικασία αίτησης εισαγωγής


Η διαδικασία αίτησης εισαγωγής περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
 • Τρεις ατομικές συνεδρίες: οι τρεις τελευταίες ατομικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης που γίνονται στο πλαίσιο του Εισαγωγικού Έτους, εστιάζουν στην προσωπική διεργασία που αφορά στην εισαγωγή στο πρόγραμμα (όνειρο, συμβάν ζωής, εξερεύνηση εσωτερικής κατεύθυνσης) και στην επεξεργασία τυχών θεμάτων που άπτονται των ερωτήσεων της αυτοβιογραφικής έκθεσης.
 • Αίτηση εισαγωγής
 • Αυτοβιογραφική έκθεση με απαντήσεις στις συνημμένες ερωτήσεις
 • Προσωπική συνέντευξη με δύο μέλη της επιτροπής εισαγωγής. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης η επιτροπή θα συζητήσει με τον/την υποψήφιο/α, την προηγούμενη εμπειρία του/της στο Processwork, την εσωτερική ώθηση για περαιτέρω εκπαίδευση, την ετοιμότητα και ικανότητα να εισαχθεί στο πρόγραμμα και τους διαθέσιμους πόρους για την ολοκλήρωσή του.

Κριτήρια εισαγωγής στην εκπαίδευση στο Processwork


Η Επιτροπή Εισαγωγής θα εκτιμήσει την αίτηση συμμετοχής. Ο/Η υποψήφιος/α αξιολογείται για την εισαγωγή στο πρόγραμμα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 1. Εύλογη προσδοκία ολοκλήρωσης του προγράμματος και προσωπικού οφέλους από τη εκπαίδευση.
 2. Ρεαλιστική αυτογνωσία και ενδιαφέρον για την προσωπική του ανάπτυξη.
 3. Να έχει την κατάλληλη επαγγελματική δεοντολογία.
 4. Να αποδεικνύεται ότι η επιθυμία να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών, δεν είναι μόνο μέρος της συνειδητής ταυτότητας και του γενικού σκοπού και κατεύθυνσης της ζωής του/της (πρωτογενής διεργασία και ταυτότητα) αλλά και ότι επίσης επιβεβαιώνεται από ακούσιες όψεις και κατευθύνσεις όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα νυκτερινά όνειρα (δευτερογενής διεργασία).
 5. Να έχει ικανότητα αναστοχασμού προσωπικών εμπειριών ακόμη και αν αυτές είναι έντονες και δύσκολες.
 6. Να έχει αποτελεσματική επικοινωνία (για παράδειγμα να έχει την ικανότητα να πάρει την αντίθετη πλευρά της σύγκρουσης σε ένα θέμα στο οποίο εμπλέκεται συναισθηματικά).
 7. Να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους (για παράδειγμα να δέχεται feedback, να μπορεί να αντιδρά σε αυτό, να συνδιαλέγεται με αυτό και τελικά να το ενσωματώνει με κάποιο τρόπο).
 8. Να έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να μάθει να αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεται αναγνωρίζοντας την αξία όλων των πλευρών.
 9. Να έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να μάθει να μετακινείται από την αποκλειστική ταύτιση του εαυτού της/του με την εμπειρία του θύματος ή του θύτη και να αναγνωρίζει τις εναλλαγές της/του ανάμεσα σε αυτούς του δύο ρόλους.

Προϋπόθεση για να ξεκινήσει η Εκπαίδευση στο Processwork είναι η ελάχιστη συμμετοχή 12 εκπαιδευομένωνΕκπαίδευση στο Processwork


Η εκπαίδευση για το Δίπλωμα στο Processwork ενέχει συνολικά 1.525 εκπαιδευτικές ώρες (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι ώρες μελέτης της βιβλιογραφίας και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας). Στις εκπαιδευτικές ώρες συμπεριλαμβάνονται:
 • 886 διδακτικές ώρες σεμιναρίων, μαθημάτων στο διαδίκτυο και εργαστηρίων
 • 120 ώρες ατομικών συνεδριών προσωπικής ανάπτυξης
 • 430 ώρες πρακτικής και εποπτείας
 • 3 ώρες συναντήσεων με τον μέντορα
 • 6 ώρες συναντήσεων με την επιτροπή εκπαίδευσης
 • 80 ώρες συναντήσεων με την ομάδα συν-εκπαιδευομένων
 • 20 ώρες εξετάσεων πρώτης φάσης και τελικών
Η εκπαίδευση είναι χωρισμένη στα εξής τμήματα:
 • Εισαγωγικό Έτος στο Processwork - διάρκεια 10 μήνες
 • 2o Έτος Εκπαίδευσης στο Processwork (ολοκλήρωση Πρώτης Φάσης εκπαίδευσης) - διάρκεια 18 μήνες
 • 3ο & 4ο Έτος Εκπαίδευσης (ολοκλήρωση Δεύτερης Φάσης εκπαίδευσης)

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Processwork θα αναρτάται καθώς τα Έτη Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται.
TOP